Nieuwsflits

Verwerper

Gemiddeld treedt bij 1% van alle drachtige koeien abortus op. Dit kan komen door tweeling dracht, een ongunstige plaatsing van de placenta (moederkoek) in de baarmoeder, of bijvoorbeeld hittestress. Echter om uit te sluiten dat het veroorzaakt wordt door de bacterie Brucella Abortus zijn we in Nederland verplicht verwerpers via een bloedmonster hierop te onderzoeken. Dit is verplicht in het kader van de volksgezondheid, de bacterie is ook erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen, en omdat Nederland de officiële vrij status heeft. Deze vrij status is weer van groot belang in het kader van de export van vee.

Dit bloedonderzoek is gesubsidieerd en daarmee kosteloos voor u als veehouder!

Het monster wordt automatisch ook onderzocht op BVD, IBR, Salmonella en Leptospirose omdat u hiervoor in een bestrijdings- of monitoringsprogramma zit. Neospora, een van de belangrijkste veroorzakers van verwerpen kan tegen betaling aan dit rijtje worden toegevoegd.

Dus heeft u een koe (of pink) die meer dan 3 maanden drachtig was en meer dan 3 weken te vroeg heeft gekalfd? Bel ons voor een afspraak om een bloedje te tappen!

Wormen bij melkvee

Net als in 2018 bieden wij ook dit jaar weer gratis tankmelk onderzoek aan op maag- en darmwormen. Ondanks de droogte van afgelopen zomer blijft het risico van een worminfectie tijdens weidegang onverminderd groot. Dat wormen voor diarree, groeivertraging en ziekte bij kalveren kunnen zorgen, is alom bekend. Minder bekend is dat bij volwassen koeien een (geringe) wormbesmetting een behoorlijke verlies van melkproductie kan veroorzaken, en een daling van de vruchtbaarheid. Normaliter bouwt jongvee tijdens de eerste keer uitscharen weerstand op door een lichte besmetting in de wei op te lopen. Dit geeft ze vervolgens bescherming als melkkoe. Omdat veel bedrijven tegenwoordig hun jongvee binnen houden, of de veestapel juist na jaren op stal weer de wei in gaan kan dit extra problemen veroorzaken.

Deze koeien en vaarzen hebben weinig tot geen weerstand tegen wormen en kunnen last krijgen van een (subklinische) wormbesmetting. Dit kost geld en frustratie, terwijl er een hele effectieve en makkelijke Pour-On behandeling is zonder wachttijd op de melk.

Echter: Meten is weten! Om de mate van besmetting van uw melkveestapel vast te stellen kunt u een tankmelkmonster langsbrengen op de praktijk, of aan ons meegeven tijdens een visite. Na laboratoriumonderzoek zal blijken of behandeling van (een deel) van de melkveestapel noodzakelijk is.

Houw

Regelmatig zien we uitbraken van houw bij met name volwassen koeien. Bij deze koeien is het hoornvlies flink ontstoken: dit is erg pijnlijk! De koe knijpt haar oog dicht, traant of er loopt zelfs pusachtige uitvloeiing uit het oog. De oogbol heeft vaak een grijs, witachtig uiterlijk en de koe ziet (bijna) niets met het betreffende oog.

Het is een aandoening die veroorzaakt wordt door de bacterie Moraxella bovis of Moraxella bovoculi. De verspreiding binnen een koppel vindt plaats door direct diercontact van koe tot koe of indirect door vliegen.Ter preventie is het belangrijk om adequate vliegenbestrijding toe te passen. Denk aan een goed geventileerde stal, schone roosters, boxen, melkstal- of robot en iedere 6 weken Butox Pour On over de rug. Om verspreiding te verminderen is het daarnaast noodzakelijk aangetaste dieren snel individueel te behandelen. Indien er niet of te laat gehandeld wordt, zal de ontsteking verergeren wat uiteindelijk tot perforatie van het hoornvlies kan leiden, en daarmee verlies van het oog.

Behandeling van een aangetast oog bestaat uit 2 á 3 dagen 3-4 keer daags zalven met een antibioticum zalf (wachttijd melk en vlees 0 dagen).