Nieuwsflits September

Verantwoord medicijngebruik

De media heeft de laatste tijd veel aandacht voor het gebruik van antibiotica in de melk)veehouderij. Ook de politiek heeft hierover een standpunt ingenomen. In 2012 zal er 20% minder antibiotica gebruikt moeten worden ten opzichte van het referentie jaar 2009. In 2013 zal dit gebruik zelfs met 50% moeten zijn verminderd. Ook zal er misschien een verbod komen op bepaalde middelen (3de keuze antibiotica). Staatssecretaris Bleker zal hierover in het najaar besluiten nemen.

3de keuze middelen

Een vermindering van het antibioticumgebruik kan worden gehaald door aandacht voor de volgende zaken:
1) bewustwording van de gebruikte hoeveelheid
2) kennis over hoe antibiotica te gebruiken
3) kennis over wanneer welke  antibiotica gebruikt moeten worden
4) de inzet van preventieve maatregelen om het gebruik te verminderen.
Hiervoor zijn de volgende instrumenten gemaakt; de dierdagdoseringen, het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan.

De dierdagdoseringen is een maat voor de hoeveelheid gebruikte antibiotica op uw bedrijf. In het bedrijfsbehandelplan staat per aandoening het te gebruiken antibioticum, overigens na overleg met u. Als laatste staan in het bedrijfsgezondheidsplan de preventieve maatregelen die op uw bedrijf genomen kunnen worden om het antibioticumgebruik te verminderen. Per 1 april 2012 zal FrieslandCampina controleren of het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan op uw bedrijf aanwezig is.

FrieslandCampina heeft daarnaast een cursus verantwoord medicijngebruik gemaakt. Deze cursus zal twee middagen beslaan. Hierbij komen in de eerste middag het bedrijfsbehandelplan, het gebruik van antibiotica en de toedieningswijze van antibiotica aan de orde. Als laatst zal worden gedemonstreerd hoe met eenvoudige technieken bepaalde aandoeningen (o.a. lebmaagverplaatsing) kunnen worden ontdekt. In de tweede middag zal de nadruk liggen op preventieve maatregelen door middel van het bedrijfsgezondheidsplan. Het zijn zeer praktische middagen met veel overleg tussen de veehouders. Een groot gedeelte van onze veehouders heeft zich aangemeld voor deze cursus. Ruben zal waarschijnlijk een groot gedeelte van deze middagen verzorgen.

Dierenkliniek Deventer heeft de volgende planning voor wat betreft het bovenstaande. Eind oktober/begin november  zal de eerste cursusmiddag gegeven worden. Hierna zal de tweede cursusmiddag in december volgen. In december zal ook de start zijn van het bespreken van het bedrijfsbehandelplan en –gezondheidsplan op de bedrijven. Dit overleg zal op het bedrijf plaatsvinden tijdens de bedrijfsbegeleiding of op andere contactmomenten. Het is wel goed te bedenken dat deze bespreking enige tijd zal vergen en dat daarvoor tijd moet worden vrijgemaakt.

De dierdagdoseringen voor uw bedrijf zullen door een onafhankelijke organisatie worden berekend, wanneer deze cijfers bekend worden is nu nog niet duidelijk. Veehouders dit die al zelf willen doen kunnen hun gebruik invullen op de website www3.lei.wur.nl/antibiotica. De Dierenkliniek kan desgevraagd een lijst van de gebruikte medicijnen voor u uitdraaien.

We zullen ervoor zorgen dat iedere melkveehouder per 1 april 2012 zal  voldoen aan de voorwaarden van de FrieslandCampina. Overigens geldt dat melkveehouders die niet leveren aan FrieslandCampina, ook een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan en gezondheidsplan moeten hebben. Uiteraard zullen we ook deze bedrijven bedienen.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet en bel naar de praktijk.

Vriendelijke groet namens,

Arnold Baas, Karin van Heuven van Kats,  Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom